วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

     

 

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 3

     ไฟล์  ( *.pdf ) 

 

  

 25 มีนาคม 2567 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก พบปะประชาชนที่มาติดต่อรับบริการเพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการและเชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

     ไฟล์  ( *.pdf )

 

 

 

  

 ีนาคม 2567 ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที  

 ไฟล์  ( *.pdf )

 

  

   3 มีนาคม 2567 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและบริเวณ

ด่านพรมแดนถาวรช่องสะงำ                              ไฟล์ ( *.pdf )

https://www.thaisaeree.news/354735/

https://www.siengphupan.com/social/139080?fbclid=IwAR0U1xH1_jy8209Y7Cq2hk_68i6yHpVn_OHmeGC6IyReldNwH67WKX9fNy8

 

  

 มีนาคม พ.ศ.2567 พบปะพูดคุยตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  ไฟล์ ( *.pdf )

 

 

 21 กุมภาพันธ์ 2567  เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ 

   ไฟล์ ( *.pdf ) 

https://www.khaodentuathai.com/ภูมิภาค/24930 

https://dawtainew001.blogspot.com/2024/02/blog-post_38.html

 

  15 ุมภาพันธ์ 2567 พบปะพูดคุยกับประชาชนและตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที  

 ไฟล์ ( *.pdf ) 

https://www.onbnews.today/post/106082

https://www.siameagle.com/0003688/
 

 31 มกราคม 2567 ประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA              ไฟล์ ( *.pdf ) 

   25 มกราคม 2567 ประชุมความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  และร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน    ไฟล์ ( *.pdf )

 

 

19 มกราคม 2567 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

    ไฟล์ ( *.pdf )

 

 

 

 11 มกราคม 2567 ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)            ไฟล์ ( *.pdf )

 

 

 9 มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ ของ สตม.  

    ไฟล์ ( *.pdf )

 

   

 

 

          

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ