วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O8.คู่มือการให้บริการประชาชน

 

1. คู่มือสำหรับประชาชน  ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง     ไทย (Thai)

2. Content Service   English

3. การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

4. การแจ้งขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

5. การขออยู่ต่อ

6. การขออยู่ต่อมาตรา 15 (ฑูตราชการ)

7.การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

8. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่

9. การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

10. งานบริการแรงงานต่างด้าว (MOU)

11. งานทะเบียนคนต่างด้าว

12. งาานบริการอื่น

13. คู่มือสำหรับประชาขน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa)

14.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม

15.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

16.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

17.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

18.  คู่มือสำหรับประชาชน : งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว

19.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

20.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

21.  คู่มือสำหรับประชาชน : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

22.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจัรกเป็นรายปี (Non-Quota Immigration Visa) ย้อนหลัง

23.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

24.  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

25.  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

26.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

27.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514

28.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

29.  คู่มือสำหรับประชาชน : การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

 

    

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ