วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล

  

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล

 

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

       ::-->>PDF  พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565

       ::-->>PDF  สรุป พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565

       ::-->>PDF  รายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 

       ::-->>PDF  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561  

       ::-->>PDF  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 

       ::-->>PDF  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่297/2562 เรื่องการมอบหมายอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

       

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

       ::-->>PDF  ยุทธศาสตร์ ตร.20 ปี        

 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

       ::-->>PDF  แนวทางการปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

       ::-->>PDF  แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ แนบท้ายหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ 4531 ลง 28 พ.ย.66

       ::-->>PDF  ขั้นตอนการปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน

       ::-->>PDF  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566

       ::-->>PDF  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566

 

หลักเกณฑ์การให้คุณการสร้างขวัญกำลังใจ

       ::-->>PDF  หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม

       ::-->>PDF  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ