วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

        คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี

                  งบประมาณ พ.ศ.2567  (   PDF   ,   Word  )     

        ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (   PDF   ,   Word  )

       ประกาศ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี

                  งบประมาณ พ.ศ.2567  (   PDF   ,   Word  )

       แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ..2567  (   PDF   ,   Word  )

 

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ