วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

     

        

 

 

 

 

 

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 
   
 คำสั่งที่ 26/2567  เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ  คำสั่งที่ 60/2566  เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ
 

 

   
 คำสั่งที่ 29/2566  เรื่องมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ    คำสั่งที่ 126/2566  เรื่องมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ  
   

 

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567   

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567   

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567  

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567   

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

รายงานการตรวจสอบอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2566  

 

 

 

 กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

 แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 
   

  

   

 

 รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2567  

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567   

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2567   

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2566   

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566   

รายงานผลการจัดเก็บทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค  การจัดเก็บของกลาง ปีงบฯ พ.ศ. 2567  ประจำเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2566   

 

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ