วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง

กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2522

 

 

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522             

ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองส่วนราชการ

 

 

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 เรื่อง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2522 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 54

 

กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

 

 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561

  ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

คำสั่ง คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง ผ่อนผันการใช้พระราชกำหนดฯ

 

 

 

ความตกลงระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง

 

แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน

 

 

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา (ช่องสะงำ-ช่องจวม)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ไทย-กัมพูชา)

 

กำชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

 

 

 

ข้อหารือการดำเนินการของตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่อนปรน

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน

 

 

 

กำหนดช่องทางที่ขอรับการตรวจลงตรา (Visa on Arrival)

 

ระเบียบคณะกรรมการร่วมฯ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ

 

 

 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร (Overstay)

 

แนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน

 

 

 

มอบหมายหน้าที่และกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay)

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับผู้ต้องกัก

 

 

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจอนุญาต ผ.30 ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแรงงาน MOU

 

 

 

กฎกระทรวง กำหนดแบบ ตม.1-14

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 21 ส.ค.63 (ฉบับที่ 2)

 

 

 

คำสั่ง ตร. 543/2549 ลง 15 ส.ค.2549 เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แรงงานบัตรผ่านแดน (ฉบับที่ 2)

 

 

 

ระเบียบ ตร. ไม่เกี่ยวกับคดี เรื่อง การเงินและค่าทำการล่วงเวลา

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563

 

 

 

การตรวจพาหนะทางน้ำ (เรือสำราญ)

 

กฎหมายอาญา

 

 

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

ประมวลกฎหมายอาญา

 

 

 

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

 

 

 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

       กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2522

     ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองส่วนราชการ

      พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

       พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

 

กฎหมายคนเข้าเมือง

      พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522             

      พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 เรื่อง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ            

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่              

       ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2522 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 54

      บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

      ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

      ความตกลงระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง

      บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา (ช่องสะงำ-ช่องจวม)

      พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ไทย-กัมพูชา)

      ข้อหารือการดำเนินการของตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่อนปรน

      กำหนดช่องทางที่ขอรับการตรวจลงตรา (Visa on Arrival)

      คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร (Overstay)

      มอบหมายหน้าที่และกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay)

     กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจอนุญาต ผ.30 ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน

      กฎกระทรวง กำหนดแบบ ตม.1-14

      คำสั่ง ตร. 543/2549 ลง 15 ส.ค.2549 เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

      ระเบียบ ตร. ไม่เกี่ยวกับคดี เรื่อง การเงินและค่าทำการล่วงเวลา

      การตรวจพาหนะทางน้ำ (เรือสำราญ)

 

กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

       พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561

      คำสั่ง คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง ผ่อนผันการใช้พระราชกำหนดฯ

      แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน

      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

      กำชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน

      ระเบียบคณะกรรมการร่วมฯ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ

      แนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับผู้ต้องกัก

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแรงงาน MOU

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 21 ส.ค.63 (ฉบับที่ 2)

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แรงงานบัตรผ่านแดน (ฉบับที่ 2)

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563

 

กฎหมายอาญา

      ประมวลกฎหมายอาญา

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

 

      พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

      กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2522

     ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองส่วนราชการ

      พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

       พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

 

 

           

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ