วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

O7.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

  

รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP)

-          งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ

-          งานผลักดันกลับเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

-          งานบริการคนต่างด้าว

-          งานสืบสวนปราบปราม

-          งานห้องกัก

-          งานอำนวยการและสนับสนุน

-          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานอำนวยการและสนับสนุน

-          งานธุรการและพัฒนากำลังพล

-          งานวินัย

-          งานกำลังพล

-          งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

-          งานยุทธศาสตร์

-          งานงบประมาณ

-          งานพัสดุ

-          งานการเงิน

-          ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

-          การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล

-          งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ

-          ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

คู่มือปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานสืบสวนปราบปราม

-          คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม

-          คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-          คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาคำแปลเป็นภาษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

-          คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

-          คู่มือการฝึกยุทธวิธี

-           แนวทางปฏิบัติงานว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธ

-          การนำยุทธวิธีตำรวจมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วย การค้น การจับ การควบคุม

-          คู่มือการบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

-          คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ้ 

-          คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน

-          คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม

คู่มือปฏิบัติงานบริการคนต่างด้าว

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานบริการคนต่างด้าว

-    รวมกฎหมายระเบียบคำสั่งหนังสือกำชับการปฏิบัติ

-    ระเบียบการตรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง

คู่มือปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานตรวจบุคคลและพาหนะ

-          คู่มือขั้นตอนการรปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานSOP

คู่มือปฏิบัติงานผลักดันกลับเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานผลักดันกลับเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

คู่มือปฏิบัติงานห้องกัก

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานห้องกัก

-          SOP ภายใต้บันทึกความเข้าใจแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

-          รูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) งานเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

คู่มือภาษาต่างประเทศ

-          คู่มือภาษาต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

-          คู่มือการใช้ภาษาต่างประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

-          คู่มือภาษาอังกฤษ ตม.

คู่มือแบบฝึกพระราชทาน

-          คู่มือแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

-          คู่มือแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

-          คู่มือกระบี่และธงชัย

 

          

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ