วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ

 

Immigration Online Service

  

 

Queue Online  

       

Visitors Counter

00410627
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
416
2381
405832
7064
14729
410627

Your IP: 44.200.140.218
2024-07-21 00:54

Download Documents

Download documents

Download เอกสาร การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

       ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2561 จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1.1 ประกาศ สตม.

1.1.3 คำร้องขอผ่อนผัน-เฉพาะด่าน-61

1.1.4 รับทราบไม่ครบหลักเกณฑ์แต่จะขอยื่น-61

1.1.5 ตารางรายชื่อตัวอย่างให้ด่าน-2561

1.3.2 ราชกิจจา-เปิด61

1.4.1 หลักเกณฑ์ในกำหนดมีครุฑ

1.4.2 Notification of Immigration Commission มีครุฑ

1.4.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)

2.1 คำแนะนำ(ไทย)

2.2 คำแนะนำอังกฤษ

2.3 แบบตม.9

2.5 ข้อมูลบุคคล

2.6 ใบรับรองแพทย์

2.7 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

2.8 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน 61

2.9 แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน

3.1 เอกสารประกอบภาษาไทย

3.2 เอกสารประกอบภาษาอังกฤษ

3.3 คู่มื่อการใช้ภาษาต่างประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

เอกสาร ตม.

รายการ เกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
INFORMATION OF CONVEYANCE (TM.2)
บัญชีคน โดยสาร (ตม. ๓)
PASSENGER LIST (TM.3)
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM (TM.7)
คำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM (TM.8)
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM (TM.9)
คำขอหลัก ฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT (TM.13)
คำร้องขอใบ สำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.20)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
คำขอตรวจลง ตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
APPLICATION FOR NON-QUOTA IMMIGRANT VISA (TM.22)
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
APPLICATION FOR EXTENTION OF TEMPORARY STAY DURING RESIDENT CONSIDERATION (TM.25)
แบบการ แจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS (TM.28)
แบบการแจ้ง รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
NOTIFICATION FROM FOR HOUSE MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED (TM.30)
แบบการ แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS (TM.47)
คำขอ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
APPLICATION FOR CHANGE OF VISA (TM.86)
คำขอรับการ ตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
APPLICATION FOR VISA (TM.87)
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้ง เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
คำ ขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
แบบ แจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
แบบขอย้ายตรา ประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบ บันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบ รับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้ บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบ หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบ หนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒)
ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS FOR PERMITTED CONTINUATION OF STAY IN THE KINGDOM OF THAILAND
ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
รายงานเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)
คู่มื่อการใช้ภาษาต่างประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เกี่ยวกับยานพาหนะ
INFORMATION OF CONVEYANCE
เกี่ยวกับยานพาหนะ ตม.2 INFORMATION OF CONVEYANCE
บัญชีคน โดยสาร (ตม. ๓)
PASSENGER LIST
บัญชีคนโดยสาร ตม.3 PASSENGER LIST (TM.3)
อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว
STAY IN THE KINGDOM
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗) APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM (TM.7)
กลับมาราชอาณาจักร
RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM
คำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘) APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM (TM.8)
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่
PERMANENT RESIDENCE
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙) APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM (TM.9)
แจ้งออก
ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT
คำขอหลัก ฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓) APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT (TM.13)
สำคัญถิ่นที่อยู่
CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
คำร้องขอใบ สำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘) APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
สำคัญถิ่นที่อยู่
CERTIFICATE OF RESIDENCE (by mail)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐) APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.20)
คำร้องขอ
รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
ตรวจลง ตราประทับ
NON-QUOTA IMMIGRANT VISA
คำขอตรวจลง ตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒) APPLICATION FOR NON-QUOTA IMMIGRANT VISA (TM.22)
ระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่
TEMPORARY STAY DURING
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕) APPLICATION FOR EXTENTION OF TEMPORARY STAY DURING RESIDENT CONSIDERATION (TM.25)
แจ้งย้ายสถานที่พัก อาศัยและเดินทาง
CHANGE OF ADDRESS
แบบการ แจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘) FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS (TM.28)
รับคนต่างด้าวเข้า
HOUSE MASTER OF THE RESIDENCE
แบบการแจ้ง รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐) NOTIFICATION FROM FOR HOUSE MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED (TM.30)
แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน
STAYING LONGER THAN 90 DAYS
แบบการ แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗) FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS (TM.47)
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
CHANGE OF VISA
คำขอ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖) APPLICATION FOR CHANGE OF VISA (TM.86)
รับการตรวจลงตรา
APPLICATION FOR VISA
คำขอรับการ ตรวจลงตรา (ตม. ๘๗) APPLICATION FOR VISA (TM.87)
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหาย
หรือถูกขโมย
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้ง
เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
แบบแจ้ง เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
ย้ายตราประทับ
TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
คำ ขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่ TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
ทำงานในมูลนิธิ
องค์กรสาธารณกุศล /สมาคม
แบบ แจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอ
หนังสือรับรองถิ่นที่พัก อาศัยในประเทศ
แบบขอ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
ย้ายตราประทับ
ลงในหนังสือเดินทางใหม่ สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอย้ายตรา ประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูล
ข้อมูลบุคคล
สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอ
ใบรับรองแพทย์ สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้
บริการแจ้งที่พักอาศัย โดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบขอใช้ บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบหนังสือรับรอง
คนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบ หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
รับทราบเงื่อนไข
ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS
แบบ หนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒) ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS FOR PERMITTED CONTINUATION OF STAY IN THE KINGDOM OF THAILAND
หนังสือชี้แจงเหตุหล
และความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
รายงานเอกสาร
ขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)
รายงานเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วนแยก)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (ภูสิงห์)

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ