ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ : ประชุมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

                วันที่ 3 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อาทิพย์  ซึมดอน  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ตม.จว.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ (ส่วนแยก และ สง.ภูสิงห์) ซึ่งได้กำชับการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา อย่าให้ล่าช้าและติดตามตรวจสอบข้อมูลให้ครบทุกราย กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด กำชับให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย เอาใจใส่ดูแลทุกข์-สุข เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งการบำรุงขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด